trumpas

trumpas
2 trum̃pas, -à adj. (4) KBII114, LsB190, Š, Rtr, , ; SD164, Lex56, B830, H, R, , Sut, I, N, M, L pršn. ilgas. 1. K kuris nedidelio ilgio, striukas: Strubas drabužis, t. y. trum̃pas J. Neturėjau trum̃po rūbo, ilgiausiu paltynu apsvilkus, tai sunku eit Klt. Kas tę suvejos madas: rūbai buvo trumpì trumpì, dabar lig žemei Ktk. Iš ilgų trumpàs padirbot [sukneles], o iš trumpų̃ ilgų nepadirbsiat . Ta suknelė trumpùtė, šviesi, o žiema – nė šio, nė to Jrb. Tomi juostomi susriši andaroką, kokį nori: ar trumpèsnį, ar ilgesnį Kpč. Sijonėliai tai va tokie, trumpučiùkai Bsg. Tas sijonas trumputýtis, lig pat pabizdos Sk. Visi kelnes tas atsiraitę, trumpõms tokioms kelnelėms Trk. Da tokių trumpùkių [kelinių] buvo . Negi siuvo trumpõm rankovėm [marškinių], visi siuvo ilgom rankovėm Č. Kai trum̃pos rankovės, par pažasčiais eina šaltis Klt. Viena ilga, kìtos siūlės trumpèsnes, – gražu an kostiumuko PrmŽ. Mes mažučiai piemenučiai, mūs trumpùčiai kailinučiai (d.) Grl. Trumpíejai kailiniai LKAI36(Ktč). Sukneliūte trumpučiutè, puspalčiuku užsivilkus, skareliūte plonučiute Klt. Vyrai nešio[ja] plaukus ilgus, motriškos – trumpùs Akm. Antuko trum̃pūs plaukai, tai baika sušukuot Ob. Pakirpo tokius trumpuliukùs plaukus Azr. Arklio trumpì karčiai – kaip skiauteris stovi Ktk. Iš trumpų̃ vilnų trum̃pas i sieksnis – niekai, i gana Jrb. Nosis trumpùtė kap tabakierka Aps. Vienas liemuo, tokios ano kojikės tebuvo trum̃pos End. Muno tos kojos buvo trum̃pos, bet pastoros Yl. Rietai trumpì i tie patys kumpi End. Viena kojukė trumpèsnė, tai eina ir krypterna Pv. Oi lėkte tai nulėkčiau, parnešte tai parneščiau, – trumpos mano (sakalo) kojytėlės ir per trumpi sparneliai LTR(Ssk). Tokie trumpỹčiai jo pirštai Snt. Didžiulė kap kupeta toj kiaulė, ale trumpà . Ešerys trum̃pas Lkm. Babkytės (tokios žuvys) tos trumpùkės kai mekšrukai Dbč. Teliokas gražus, sprandas trum̃pas toks Klt. Karvės uodegos ilgas stimburys, o zuikio – trumpukas . Driežlys tokis trumpùkas DrskŽ. Briedžio uodega kai avelės trumpà Kit. Ožio uodega trumpučiùkė Rod. Trumpą liežuvėlį turinčios bitės nektaro iš dobilo žiedo nepasiekia . Papuolė kunigu pats naitrumpèsnis galas to šieno Lz. Tas neišartosias [bulves] bengam kasti, trumpì galai ten tė[ra] Trk. Galai trum̃pūs [žemės rėžių] Ppl. Puiki batai, nepranešiosi, ka trumpì yra Trk. Gryčelę suskaldė trumpom kaladėm, tai paržiem kūrinom Slm. Prie pečiaus pečeliai trumpi, neplati Sdb. Dalgelės tokios trumpaĩs koteliais, tai, būdavo, su dalgelėm kai kas [pjauna] Šmn. Juo trumpèsnis dalgiakotis, juo lengviau pjaut Vrb. Šakes paėmiau trumpósias, sunku kraut su ilgom Skdt. Pavalkai geri, tik ievos trum̃pos Sld. Trum̃pas karvės lenciūgelis, tai, kai kelias, duoda sienon galva Klt. Dvejos ragutės: vienos ragutės didelės, o kitos – trumpùtės ragutelės Aps. Padaryk mažukutes trumpukutès lazdikes! LKT401(Pls). Trumpuliū́tė lazdelė Dglš. Tenai teka trumpa, bet plati upė J. Jabl. Buvo toks trum̃pas (neilgas) miškelis Bsg. Trumputis, trumputėlis LL67. Trumpýtis LKKV158. Trumputáitis NdŽ. Trumpytùkas Alk. Trumpėlèsnė LKKVII198. | fiz.: Trumpàsis jungimas FzŽ128. Trumpasis sujungimas KlK34,46. Trumpas suvedimas . Trum̃posios bangos FzŽ128, PolŽ136; PolŽ52, SkŽ29. Pačių trumpiausių radijo bangų ilgis lygus šimtosioms milimetro dalims . | prk.: Nu kas daba do mada toki trumpà! Žr. Nu matai, trum̃pą diržą turėjai, – nebėr tau sūnaus Bsg. ^ Prie trumpo trumpą neprimegsi LTR(Grk). Trumpom kojom netoli nueisi PPr237, Pnd. Melagio kojos trum̃pos Švnč. Melui kojos trum̃pos Žg. Trum̃pą turėdamas, ilgo norėdamas – reik atkirsti (nori turėti, tai ir dirbk) Štk. Trum̃pas, mažas, kuprotas visą lauką aplaksto (pjautuvas) Upn.
trum̃pa n.: Viskas Jeronimo trumpa: rudinė pusiau šonų, kelnės – pusiau nuogų blauzdų J.Balt. ^ Kur trum̃pa, ten (ir N) trūksta Pkn; LTR(Vdšk, Klvr, Vl), Jnš. Juo trum̃pa, juo trūksta Pvn, Lkv; S. Dauk, VP20, Erž, Stč. Trum̃pa buvo, nepriteko Bgt. Kaip trum̃pa, teip kumpa Krž. Na jau neišvažiuosim – neišvažiuosim tai trumpa, tai kumpa (apie ilgą ruošimąsi) Grdž. trumpaĩ adv. K, Kvr, Ant; SD115, Lex56, R, , Sut, I, M, LL68: Amžiais vaikiukams kirpo trumpaĩ [plaukus] Tl. Plaukus vakare trumpai nekirpk – sutrumpės atmintis LTR(VšR). Toki buvo plika galva, aš trumpaĩ nešiojau . Trumpaĩ kelnes nukirpai Žl. Trumpaĩ supjovė malkas Klt. Eglę nupjovę nugenėdavo trumpaĩ šakas ir ekėdavo Vvr. Kaipogi juo trumpesniai nugenėsiam, juo stipresniu taps medis S.Dauk. Pelkinės kimbaros stiebas trumpai plaukuotas . Jų trumpiaũ (trumpesnis) [laukas] biskį Rdd. | fiz.: Trumpai sujungta grandinė SkŽ365.
trumpỹn adv. K: Kodėl, dukrelė, žiursteliai trumpỹn eina? JD908. ^ Diena ilgyn, siūlas trumpyn Šts. Diena ilgyn, o sieksnis trumpyn LTR(Dkšt). Saulė aukštyn, šešėlis trumpỹn JT457.Vkš kuris mažo nuotolio, atstumo, netolimas: Iki miesto kelias buvo netrumpas – apie trisdešimt kilometrų J.Mik. Jau kelias toks trum̃pas, bil namo Dj. Atgalio grįžtant kelias būna trumpesnis . Trumpas kelias beplepant Šts. Norėtumbime, kad galimas būtų daiktas ilgą kelią jo trumpiáusiu padaryt DP30. Palengva traukia sartis, trumpas jo žingsnis, rytoj dar trumpesnis .
trumpaĩ adv. Kt, Skr, Jnš; N, Šv: Trumpaĩ pririša karvę, tai eina dažnai kelt Klt. Margė taip trumpai ir kietai supančiota, kad mažo žingsnelio negali žengti – šokuoja V.Bub. Avinėlį pasiėmę, trumpai kojas pasirišę, jam vilnelę kirpo, rūbelį nuvilko LTR(Alv). Senis pritūpė, trumpiau suėmė vadžias ir ėmė sukti botagu sau aplink galvą A.Vaičiul. Vanags cyruliui čiupt už uodigą trumpaĩ nutvėrė PP24. Trumpiaũ suimk Pnd. Paimk trumpaĩ kamanėles, kad nė neskambėtų JV927. Imkie trumpiau kamanėles, kad nešokinėtų LTR(Švn). ^ Trumpai nutverti . Trumpai nutverk PrLXII24, B, B830. Žinoma, gyvenimas ir universitetas aplaužys ragus ir taip trumpai paims už pavadžio, kad, vyruti, romus žengsi išpėduota vaga V.Bub. Jemu trumpaĩ: mirti a gyventi – jei nori mauk, jei nori gyvenk Trk. Trumpaĩ nutvertas turės užmokėti už tokį darbą, nebišsisuks Šts. Na palauk, kartą aš tave stversiu trumpai. Jau kad griebsiu – tai bus griebta! M.Katil. Ejo ejo gripuodamas, o daba nutvėrė trumpaĩ End. Jau daba pričiupo trumpaĩ – velnias kojės[e] (su kojom blogai) End. Prieita tokių laikų, ka jau visai sujema trumpaĩ Brs. Šituos lepūnėlius išdykėlius reikia trumpaĩ suimt Mrj. Ji turi trumpai už žąslų laikyti Trumpjonį, nepaleisti jo nuo kiemo, jis dar tvirtas vyras I. Simon. Reik jaunus subausti, trumpaĩ laikyti Rdn. Vyrus reik trumpaĩ laikyti Sg. Čia jau tas Barauskis trumpaĩ pristojo: a teip, a teip daryk Trk. Pristojo trumpaĩ tėvas su mietu Trk. Kai trumpaĩ, o storai paėmiau, tai darbas tik rūksta! Gs.
2. NdŽ kuris nedidelio ūgio: Bus knėblius [mergaitė] – trumpà, stora Sn. Aldutė – trumpà drūta: kai ji eina, vos tik kruta Všn. Koki ta pana bebuvo – ar ana kumpa, a trumpà, veizėjo, ką tura dalies End. Tu šioks, tu toks, tu kumpasis, tu trum̃pasis (mergina peikia vaikiną) Sd. Pats esi ne mažas vaikas, jug ir aš ne teip trumpas Šts. Vaikas kai meškukas, ale trumpùtis Dkšt. Dar per trumpas: bus ilgesnis, galės eit tarnaut Gs. Ilgas tęvas – mergininkas, trum̃pas drūktas – darbininkas! Kli. Trumpà stora – tai grybų rautie (d.) Grl. Kviečius rišt būdavo sunkiau: jie trumpì, reikia sudurt tą raištį Sk. Seniau, kai dalgiais pjaudavom, trumpà rugiena būdavo Skdt. Samanos žalsvos, trumpùtės Dgp. Balą pjauna, te trumpà žolė, ją ėda gerai Slk. Čia neganysme – trumpa žolelė LTR(Dkšt). Trumpas pašaras būs, jei lukštai pablaku žyda Šts. Trum̃pos tos eglės, šakotos Slv. Nu munie šąla, aš negaliu apsimauti trumpùs (be auliukų) batus Trk. ^ Trumpas, drūktas vokytukas ant aukšto kalno pypką rūko (kaminas) Plt. Trumpas, plonas vokietukas po karklynus paliavoja (šukos) Ds. Stov žmogus ant kalno; juo ilgiau stov, juo trumpesnis tampa (deganti žvakė) Jrg.kuris nedidelės apimties, sudėties, glaustas: Pigus ir trumpas mokslas skaityti ir rašyti 13. Trumpas surašas, išrašas R235, 313. Ataskaita turi būti trumpa, tvarkinga . Iš šitų trumpyčių kalbos tekstų matyti K.Būg. Ale kas patropys visus teip trumpoje kningelė[je] aprašyti? P. J. Mačys-Kėkštas 1892 m. išvertė trumputį Getės eilėraštį „Vakarinė keleivio daina“ . Autorius trumpučiukuose vaizdeliuose nori per daug pasakyti . Kelios dešimtys trumputėlyčių apsakymėlių . Šaknis elg- „vesti; eiti; siųsti“ yra išvestinė iš trumpėlesnės šaknies el- arba ele- K. Būg. Ir trumpùkių, ir ilgukių dainų moka Grš. Pas duris sukalbėję trumpą maldą, klūpojo sugniaužę kepures ir nuleidę galvas M.Katil. Mano paragintas, parašė trumpą pranešimą apie savo gydymo būdą . Trumpą turim ižguldymą PK106. Imk tą alba kurią kitą trumpą formą Vln5. Trumpas raštas dainos būdo (epigrama) I. Trumpa kalba SD115. Šio leidinio yra tokia trumpa istorija J.Jabl. To oželio buvo striuka uodegėlė, dėl to mano trumpa pasakėlė BsPIII76. Ita bus tokia jau trumpýtė [pasaka] Grv. Anas moka ir ilgų, ir trumpùkių [eilučių] Pls. Jau ir visa [giesmė], trumpukùtė Pls. Tokia trumpuliùkė [daina] Db. Anas trumpuosius poterelius nuo trejų metų moka Ml. I mun toki talaluška trumpà antejo ant mislės Šts. Kaip sumurma [vyras] trumpa byla, ir boba tuojau nutyla LTR(Šmk). Aš neturiu ir neduosiu – trumpà kalba i sveikas protas, o ka būčiau davęs [pinigų], toms skoloms galo nebūt buvę Jrb. Ale nepykit, kad aš jums, kaip puolasi šulcui, dargi daugiaus, kas reik, trumpù žodžiu pasakysiu K.Donel. Trumpais žodžiais pasakė M.Valanč. Trumpaĩs žodžiais sakant, reikia A.Baran. Ant galo dar trumputelis klausimas TS1899,7-8. Šnekamosios kalbos sintaksė linksta į trumpą sakinį su išleistomis arba eliptiškai nutylėtomis sakinio dalimis . Todrinag vėl davė trumpųjį prisakymą DP529. Tatai čia surinko tuosn trumpuosn žodžiuosn DP342. O kad būtų klausęs rodos čerto bjauraus, galėjo būtų nedaug laimingas būt, bat trumpi ir pikti būtų daginėjimai jo MP111. | Trum̃pas stilius NdŽ. ^ Su smertim kalba trumpa LTR(Km). Su girtu trumpà šneka NdŽ.
trumpaĩ adv. Varn, Grš, Všt; N, LL159: Dabar į visa kita pasistengsiu atsakyti trumpai P.Cvir. Bet, kas žiemai dar reikės, trumpaĩ pasakykim K.Donel. Taip trumpai parašęs. Girdi, Joninėms namie būsiu V.Bub. Va dabar brolis kalba tai labai plačiai, labai aiškina, aš tai greitai, trumpaĩ Č. Kai galėsi, nors trumpaĩ apie save parašyk Jrb. Ką iš to pamokslo atmint turim, trumpai surinkta MP66. Tu labai gražiai pasakoji, tik reikėtų trumpiau K.Saj. Kap dūduoji, negali su niekuo ūtaryt, tik trumpaĩ pasakysi žodį ir vėl [dūduoji] Nmč. Kalbėk trumpaĩ: ilgų meliodijų neturiu laiko klausyt Mžš. Karalius pripratęs prie skanių ir gražių daiktų, trumpai tarus, prie karališkų džiugulių Blv. Be kiek, trumpaĩ, neparduodi? Pgr. Trumpai kalbant SD236, OsG161. Trumpai kalbant, ganyklos vis nebuvo gana K.Donel1. Trumpaĩ sakant, reikia gimdytojų klausyti A.Baran. Trumpai apie tai primenant PrLXVII24. Trumpai sakant, motriškosios varė plikį laukan iš kiemo S.Dauk. [Persergėjimus] dabar trumpai perguldysim PK227. Tatai visa tame patogume trumpaĩ yra užrakinta DP351. Gražiai mus o trumpai to mokia MP98. Regėjos man už reikalinga, broliai mieliausieji, kuo šviesiausiai ir trumpiáusiai parodyt jumus ant to sakymo, kokis yra tikėjimas ir mokslas bažnyčios DP535. ^ Trumpaĩ, o storai (glaustai ir aiškiai) Dkš. Kokie tėvai, tokie vaikai – trumpaĩ ir aiškiai Trk. Aš jam pasakiau trumpaĩ aiškiai: sutvarkyk! Vrn. Kad pasakė, tai pasakė – trumpai drūtai! Kp. Sakyk trumpaĩ drūtai: ar nori mokytis, ar ne! Mrj. Trumpai drūtai: juo kas galingesnis, juo nedoriau elgiasi .kuris nedidelio kiekio: Į trum̃pą vandenį virti Tlž. Šutinį verda trumpam vandenė[je] Žd.
3. neilgai trunkantis, greitai pasibaigiantis ar atliekamas, padaromas: Po trumpos valandėlės už šoninių durų pasigirdo geležies žvangėjimas, sunkūs žingsniai V.Myk-Put. Trumpą laiką stovėjova vietoj, tarsi nesuprasdamu, kas atsitiko J.Bil. Trumpą laiką jis buvo čia Tlž. Par tokį trum̃pą laiką kad viskas parsimainės! Akm. Ana (kuliamoji) tokį sunkį darbą galia padirbti par tiek trumpą laiką Varn. Iš pradžios nebūdavo [kuliamųjų], tik trumpù laiku (neseniai) pradėjo būti Up. Dabar man išdavė dokumentus trumpám laikui Jnš. Po trum̃po laiko buvo vestuvės Lnkv. Čia dirbo tik trum̃pą laiką Plšk. Ant trum̃po laiko atsiuntė kunigą iš gudų Pls. Teip teip, kaji kaip trumpèsnis tas laikas, ka gauni pašnekėti Trk. Nesuskyniau dėl tave kvietkelio, neturėjau nei trumpo laikelio LTR(Užp). Taip trumpam̃ čėse nei naujas sviets pasidarė K.Donel. Kažikaip tiek trum̃pas laikas, rods, tie Nauji metai atbėgo – nejutom Trk. Žiemą naktys ilgos, dienos trum̃pos Škt. Trumpà diena: čia aušta, čia temsta Pv. Dabar ažvis trumpiáusios dienos KlbIII17(Lkm). Kai darbo yra, tai dienos trum̃pos Ob. Diena trumpà, o tas darbas ilgas Varn. Darbas mielas, bet diena trumpà Grv. Darbščiam ir ilgiausia diena par trumpà Gr. Šnekėk greitai, diena trumpà A.Baran. Kap čia šiandien trum̃pas rytas – jau dvylikė! Pv. Jau vakaras trumpèsnis Aln. Vakarai trum̃pūs, noris liuliū (miego) DrskŽ. Katrie darbinykai, tiem trumpà naktis (maža miego vasarą) Dgč. Kap naktis trumpà buvo (ar gerai miegojai)? Dglš. Dabar naitrumpèsnė naktis Nmč. Kad žmogus sveikas, tai ta naktis trumpa, bet kai sergi, tai baisiai ilga LTR. Jeigu rudenį žąsys žemai skrenda, tai trumpas bus ruduo, jei aukštai skrenda, tai ilgas ruduo LTR(Nj). Ūkiškas ruduo yra ir ankstybesnis, ir trumpesnis neg žvaizdininkų StnD10 (pastaba). Py mūso vasara dar trumpèsnė Rsn. Jei žiemą griauja, bus trumpa žiema LTR(Kdn). Gyvenimas, vaikeli, toks trumpas, kad verkt nėra laiko, reikia darbus dirbt . Negerai padaryta, kam gyvenimas toks trum̃pas: tik pradedi galvot – ir jau reikia mirt Slk. Ma[n] nereikalinga jau namų: mano amžius trum̃pas Jrb. Vyrų amžius trumpèsnis: mes greičiau kratom kojas Jd. Mano jau trum̃pos valandos pasauly[je] Ant. Trum̃pas laikas jau bė[ra] Vn. Vardo kiaulei nereikia, kiaulės trum̃pas amžius Jz. Tavo kelionė trumpà, ale atilsis ilgas bus Jrb. Dabar i darbymetė trumpà: itokius laukus perdien kombainom suima Švnč. Atsisveikinimas visada turėtų būti trumpas, kuo trumpiausias I.Simon. Daba tos veselės y[ra] trum̃pos Akm. Trum̃pas mėsėdas, daug atliks [mergaičių] ant rugienių Kp. Trum̃pas lietus buvo, nebelyja Žl. Miegas jau trum̃pas tuo laiku (kai ganai) LKT327(Sug). Trumpùtis miegelis Pn. Trum̃pos atostogos 1. Trum̃pas pasivaikščiojimas NdŽ. Trum̃pas žvilgsnis NdŽ. Idant ant tos trumpõs ir mažos gyvatos, trumpi būtų kariai ir vargai DP542. O kad pažintumbei menkumą ir netikrumą tų trumpų to pasaulio daiktų, ne teip juose grožėtumbeis ir apie juos rūpintumbeis DP312. Tai vienok kalbu, broliai, jog čėsa[s] ko tolyn yra trumpas Ch11PvK7,29. Po tiems trumpiemus sylvartams PK113. | Tam vagišiui trum̃pą (greitą) teismą padarė – nukirto ranką Rgv. Daba reikalai trumpì (nedideli) bėra [seniems žmonėms] Krkl. Ale darbai trumpì (greit nudirbami) Mlt. Trumpà sriuba: biškį sviesto, biškį grietinės su spirgučiais Rsn. Pigas, trumpas SD348. | prk.: Išsimeldė trum̃pą patalą (neilgai sirgus mirė) Tr. ^ Trum̃pas (neužsibūnantis) svečias malonu Ar. Trumpà duona, nuog žalio pėdo valgoma Rod. Užpuolė trum̃pas reikalas (prispyrė šlapintis) Stak. Su manim verčiau neprasidėk. Su manim trumpi juokai (ne juokai) . Kad reik žanytis, ir naktis trumpa S.Dauk. Džiaugsmas trumpas, vargas ilgas LTR(Ldvn). Geriau be bėdų trumpą amžių gyvent, negu su bėdomis ilgą KrvP(Švnč). Kokie metai trumpiausi? (Nauji metai) Jrg. Kokie metai trumpiausi? (šitie) JT65.
trum̃pa n. DrskŽ, Ds, Mlk, Ukm, Alz, Erž, NmŽ: Dabar dienos ilga, nakties trumpa J.Jabl. Pavasarį nakties trum̃pa JT300. Vasarą trum̃pa nakties: čia tik sutemo, čia vėl šviečias Ktk. Pasakų ažtektų parnakt, naktès dar trum̃pa bus Ml. Trum̃pa dienos, kai pasikeli vėlai Klt. Jau ženklu, kad trumpiaũ dienos Prn. Jau trum̃pa mum gyvent Dglš. Dabar noris gyvent, ale jau trum̃pa Klt. Maža yra ir trumpa visa, kas su laiku baigias A.Baran. trumpaĩ adv. Sd, Brs, PnmŽ: Žmonės, būkite geri, nes per trumpai gyvenate, kad galėtumėt būti blogi . Ir, grožybėms jų (žolelių) margoms trumpaĩ pasidžiaugus, jaugi suvytusias ir nederingas išmetė laukan K.Donel. O dabar tuose išdidžiuose Šalteikiuose – nors trumpai ji dar čia, bet jau išmoko visiškai tylėti I.Simon. Kad trumpaĩ buvo, nepašnekėjom Pv. Ka nesutvarko, nepalopinė[ja], tai jau tada stogai trumpiáu[siai] laikydavo Krž. Kap lietingi [orai], tai trumpiaũ [klojėdavo linai], o kap sausa – ilgiau Kpč. Mano šiti [vaikaičiai] išaugyti, kiti trumpiaũ [auginti] Dg. Jau kaip sekmadienį, tai savo šeimynai aš trumpaĩ ką nors valgyt darysiu Snt. Vėliau parvažiav[o], tai trumpiaũ bus! Lp. Trumpiaus temiegok P. Dienos jau smarkiai trumpiau V.Bub. Žiemą trumpaĩ tos dienos End. Jau dabar trumpiaũ eina dienelės Skdv. Saulė jau trumpesniai švietė I. Atsakė … save vel trumpai teeisiantį BBApD25,4. Meldžiu [tave], idant pagal mandagumą tavo paklausytumbei mūsų trumpai Ch1ApD24,4. Trumpai, po neilgu R235, 313. ^ Kas valgo trumpaĩ, gyvena ilgai JT457. Ilgai miegodamas trumpai valgysi LTR(Vdk). trumpỹn adv. Alz, Dglš; N: Dienos ilgyn, naktys trumpyn, darbas geryn Mrj. Dabar pati ilgoja diena, tuoj eis trumpỹn Svn. Dienos trumpyn, o darbų daugyn Snt. Dienelės trumpyn – darbeliai mažyn LTsV381(Srd). Einam seny, amžius trumpỹ Jrb.
4.
trumpaĩ adv. Gr tuojau, greitai: Trumpai po to B830. Ir daktarą tepargabeno sūnus tik trumpai prieš mirštant I. Simon. Tat buvo trumpaĩ pryš Naują metą Prk. Mirė po Naujo meto trumpaĩ LKKVII184. Tuoj trumpaĩ po Velykų jie sudegė Gs. Trumpai prieš Užgavėnes ta vestuvė b[uv]o Vlkv. Ugnis atsirado trumpai pirmpiet prš. Trumpaĩ pirm to ji buvo nuvažiavus Rg. Trumpaĩ pirm atsivedimo kiaulė ūdruo[ja] Plšk. Jau žiūriu: ta karvė trypia, matau, ka jau viskas trumpaĩ (greit veršiuosis) Jrb. Jau trumpaĩ pradės dobilus pjaut Rs. Trumpaĩ reik i į malūną važiuoti Ll. Trumpaĩ dar nelys Vdžg. Tas gyvenimas žmogaus, kaip tam sako, trumpaĩ parbėgo, ir nieko End. Trumpaĩ (neseniai, tik ką) daba nemačiau Vn. Tuos dvarokus [policija] tuo trumpai paėmė in nevalią BsPIV250(Brt). Ar tu man dar nelipsi trumpai nu stalo! LTR(Klp). Prova, kurią pilioniai kožno valsčiaus be jokio užtrukinimo trumpai tur daryti prš.
5. NdŽ lingv. greitai, netęsiant ar silpniau ištariamas: Trumpàsis balsis – balsis, kurio tarimo trukmė yra mažesnė palyginti su ilguoju balsiu . Trumpàsis skiemuo – skiemuo, kurio centrą sudaro trumpàsis balsis . Raidės, kurios atstoja trumpuosius balsius, vadinasi trumposios balsės J.Balč. Mūsų trumpuosius balsius žodžio gale rytų aukštaičiai taria vietomis kaip dusliuosius (trumputėlius, neaiškius, lyg negirdimus) balsius J.Jabl. Teip saulėlydiniai žemaičiai (aplink Darbėnus) visas trumpósias balses su priegaida pratęsia, jei priegaida ant jų buvo nuo senų senovės Jn. Senobės raštai aiškiai rodo, kad elgėta reikia rašyti su trumpuoju e po g, t. y. elgeta K.Būg.
trumpaĩ adv.: Jie traukė visaip – ir trumpai, ir nutęsdami .neilgai išduodantis garsą: Varsto akimis jaunesniuosius kunigus, kiekvienam ką nors pasakydama, nusišypsodama, arba nusijuokdama trumpu, bet skardžiu balsu V. Myk-Put.ištariamas ar rašomas trumpinant galūnes: Raštuose labiau įsigalėjusios betgi trumpesniosios lytys J.Jabl. Neutraliam bendrinės kalbos stiliui, aišku, teiktinos trumpesnės formos KlbXXVII(1)66. Mes Panvėžin čia kai nuvažiuojam, nugi vaikai visai gi kalba panvėžietiškai, teip trumpà kalbà kal̃ba, kad visai Rk. Kalba lenkų ir gudų, tai yra visų slavionių, yra greita ir trumpa S.Dauk.
trumpaĩ adv.: Apie Šiaulius trumpaĩ kalba Antr. Trumpiaũ į Priekulę šneka Rsn.
6. Vl, Graž, Žal, Plv, Srj, Vlk, Azr, Antr, Šmn, Kv, Tt, Šauk silpnas, menkas, nepakankamas, ko trūktinas: Trum̃pas protas į senatvę visiem Šln. Kad mano protas labai trum̃pas, nelabai atsimenu Ob. Senių jau trum̃pos atmintys Mlt. Senysta – trumpà atmintis Aps. Pagrandų nevalgyk, būsi trumpos atminties LMD(Tvr). Trumpa mano galva: kas senovėj buvo, neatsimenu Klt. Mano galva trumpà, nebgaliu prisakyt Bsg. Trumpa jau man galviukė KlK14,73(Ar). Kas daba pasidariau, trum̃pą pomėtį teturiu, galvelė paseno Vdk. Matai, balsas trum̃pas, i pasiusk, kad nori (neišdainuoja) Grš. [Dančiasnapio] balsas trumpas, karkiąs EncV1425. Turu trum̃pą dvasią, negaliu smarkiai bėgti Slnt. Man oro trūksta, tokia trumpà dvasia Bsg. Trumpos dvasios esu, mun vis sunkumas ant širdies Plng. Trum̃pas lėtas kvėpavimas MedŽ. Toli nematau, jau trum̃pas matymas, ant senatvės trumpèsnis matymas Vdk. Ji trum̃po matymo, iš mažumės tik prisikišus matė KzR. Pelėda trum̃po matymo tė[ra] . Ji trumpų akių buvo J.Jabl. Jei nusiprausi tame bliūde, kur vištom duodi gert, tai liksi trumpų akių LTR(Ob). | Par trumpùs (skirtus trumparegiams) akinius paskaitau Pj. Ką padarysi, kad jo trumpas kešenius (neturi pinigų) Lp. Ta alga trumpà, piemens alga Vlkj. Trumpèsnis jų uždarbis būdavo nei mieste Snt. Pamatyk, kielė ka pavasarį an žemės vaikščio[ja], tai būs derlius trumpas Sd. ^ Moteriškės ilgas rūbas, trumpas ūmas B, B799. Ilga kasa, trumpas protas B799. Ilgas plaukas, trum̃pas protas Grdm, Pln, Nv, Trgn.
trumpaĩ adv. End, Kl, : Trumpaĩ bematau – nė po kojoms Dr. Taip trumpaĩ matau labai aiškiai, o jau an dviračio mirguliuoja mirguliuoja Grnk. Nebjaurus vaikis, bet mun atrodė, ka trumpaĩ temato Trk. Ligonė sunkiai ir trumpaĩ temato Trk. trumpỹn adv.: Senu žmogu[i] protas pradeda eit trumpỹn: šneki, sakai, ką paklausė, tik mintis kiek pakrypo – nebežinai! Mžš.
7.
trum̃pa n. [i]maža, trūksta: Jonas išsitiesęs kniūpsčias pas krosnį ant moliuko; trumpa jam vietos, todėl kojas ligi kelių pastatęs aukštyn pagal sieną Žem. Pirkt karvę, ale trum̃pa pinigų Dglš. Lito trum̃pa labai, ir gana, susirietę kenčiam Gs. Tiktai bus duonos trum̃pa Lp. Jiemi nū per trum̃pa miego Db.
8. blogas, prastas, pavojingas: Ans muni vieną kartą teip trumpo[je] (ankštoje, pavojingoje) vieto[je] užpuolė Trk.
trum̃pa n.: Būdavo šeimoj šviesesnių dienų, būdavo ir visiškai trumpa A.Mišk. Visur tam biednam trum̃pa Adm. Kap aš nestąsysiu, bus trum̃pa iš visų pusių Dglš. Žinau, kad tau su maistu trum̃pa Ktk. Man dabar su pinigais trum̃pa Gs. Mato, jog jau trumpa, kai zuikis pavirto paukštį, o velnias į vanagą BsPIII329(Brt). trumpaĩ adv. Žr, Trgn: Kaip palikom siratukai, trumpaĩ buvo Všv. Pas kitą jis visai trumpaĩ gyventų, dažnai ir duonos stigtų Gdr. Su pinigaičiais trumpaĩ NdŽ. Jau i mums su pašaru trumpaĩ, kažin a užteksma Ll. Kai priejo trumpaĩ, reikėjo gult ligoninėn Pnd. Mato zuikis, kad jau trumpai, jau pagaus, pribėgo prie ežero ir pasivertė į ešerį BsMtI95(Brt). Nu, misliju, čia jau mun trumpaĩ būs BM289(Krš). Būs tokiems [kaltininkams] trumpai. Teks sūdas be mylaširdystės M.Valanč.
9.
trumpiausiai adv. pirmiausia: Klausykimėg vėl trumpiausiai apie vaikus, kas nuog jų prieitis gimdytojamus DP65. Bet dabokimės trumpiausiai ižguldymo priežodžio DP93. Betaig urėdamus jų trumpiausiai priveizdėkimės DP522.
×ant trum̃po (sl.)
1. trumpai: In trum̃po pririšta karvė, apsisukt negali Klt.
2. trumpam: Jy žadėjus atvažiuot, ale tik ant trum̃po Skp. In trum̃po inšokai [į parduotuvę] kap apsmukintas – nedaug regi ką Švnč. Oi ne an ilgo, oi ne an trumpo – nuo subatos vakarėlio ik nedėlios rytelio LTR(Nmn).
ant trumpų̃ kójų eĩti būti nėščiai: Ji eiti ant trumpų kojų Bru.
galvojè trum̃pa apie ne visai protingą žmogų: Pas jį dar galvõj trum̃pa Prng. ilgaĩ trumpaĩ neapibrėžtam laikui nusakyti: Ilgai trumpai – perėjo jau metai BsPIV199(Brt). Ilgai trumpai ten truko, ir jiedu apsiženijo ps. rañkos per trum̃pos nepajėgia, negali: Tik jūs mums galit padėti, pačių mūsų rankos per trumpos . Daug ką prisižiūri, o reikia padaryti – per trumpos rankos J.Avyž. Daug apžiotų, bet rankos per trumpos KrvP(Vs).
trum̃pas šuõ prie uodegõs bėda atėjo: Bet kai jau buvę trumps šuo prie uodegos, tai ne tik grasinęs, bet ir apstumdęs gyventojus I.Simon. Skubinas, kad jau trumpas šuo prie uodegos LMD(Rs).
trumpà nósė apie pienburnį: Da nósė trumpà Mlt. trumpì galaĩ; B, BB913, N nieko nėra. (kieno)
trumpì nagaĩ; B, B913, PrLXVII25 apie labai neturtingą: Trumpi jo nagai , N. (kieno) (kam) trumpì rãtai nesiseka, negerai: Tau visur trumpì rãtai Lp.
trumpomìs kójomis apie nėščią: Buvo trumpoms kojoms Nt. trum̃pos diẽnos nebedaug liko gyventi: Marytės diẽnos jau trum̃pos – vien vandenį geria Vdš.
už uodegõs im̃ti trumpaĩ griežtai prižiūrėti: Tėvas mumis trumpaĩ už uodegõs ė̃mė Krž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • trumpas — trum̃pas, trumpà bdv. Trumpi̇̀ plaukai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • trumpas — 1 ×trùmpas (vok. Trumpf) sm. (1) 1. Šk švietalas, koziris: Labai bloga karta, neturu nė vieno trùmpo Akm. Jau paskutinį trùmpą išmečiau Skr. Jeigu turi trùmpų, tai kirsk Ilg. 2. Grk toks kortų lošimas (avinas), kur vyriausia korta po špico… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plaukas — 1 plaukas sm. (3), plaukaĩ pl. (3) 1. H, R siūlo pavidalo išauga ant žmogaus ar gyvulio odos: Plaukas – raginis padarinys, tokios pat kilmės, kaip epidermis, sudarytas iš labai sausų ląstelių rš. Kiek mergelės kaselėj yra gelsvų plaukelių, tiek… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trumpumas — trumpùmas sm. (2) DP580, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ; SD164, R235, MŽ313, N, LL68, L trum̃pumas (1) → 2 trumpas: 1. Gana jau trumpùmo suknelės Dglš. Na ir trumpùmas andaroko! Ign. Kojelių ilgumas, uodegos trumpumas – gal iš balos toks gražumas kiškio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vokytukas — 2 vokytùkas (ž.) sm. (2) LKAI125 žr. 2 vokietukas: 1. ^ Trumpas drūktas vokytukas po karklyną šokinėja – negyvas gyvą trauka (šepetys) S.Dauk. Trumpas bukas vokytukas po karklyną žvirblius gaudo J.Jabl(Als). Trumpas drūktas vokytùkas ant aukštu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Рысинский, Соломон — Соломон Рысинский белор. Саламон Рысінскі Дата рождения: около 1560 Место рождения: село Рысин Полоцкое воеводство, Великое княжество Литовское Дата смерти: 13 ноябр …   Википедия

  • apytrumpis — apytrumpis, ė adj. (1) 1. kiek per trumpas (ilgio atžvilgiu): Apytrumpis sijonas, reikėtų atlenkt Gs. Pasiuvo apytrumpes kelnes Grg. apytrumpiai adv.: Apytrumpiai nusikirpo plaukus Nmn. 2. gana trumpas (laiko atžvilgiu): Dabar jau apytrumpės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžvalga — apžvalgà sf. (3b), ãpžvalga (1) 1. K apžiūrėjimas, apžvelgimas: Vietos apžvalga rš. Žvaigždynų apžvalgą patogu pradėti nuo poliaus P.Slavėn. 2. Pron apsižiūrėjimas, apsiskaičiavimas: Jis dirba su ãpžvalga, t. y. apsižvalgydamas į visas puses J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blauzda — blauzdà sf. (4) 1. SD62, R, K kojos dalis žemiau kelių, staibis, stibynas (Crus): Nuo kulkštino ligi kelio vadinas blauzdà J. Trumpas sijonas, blaũzdos matyti Grg. Kelnes pasiraitęs lig pusiau blauzdų̃ Ėr. Viksvos blauzdàs surėžė Dkš.Tas tavo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mažas — 1 mãžas, à adj. (4) 1. SD141, R, K kuris nedidelio ūgio, aukščio, nedidelių matmenų: Atėjo mãžas žmogelis Rm. Pasistatė mãžą namelį Prn. Uogos dar mãžos kaip žirneliai Jnš. Mãžas kaip pipiras Rs. Mažas kai pupa J.Jabl. Mažas kaip nagas Sim …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”